మా పాత పత్రికలు కావలసినవారు మా అడ్రస్ కు వ్రాయండి. ఉచితంగా పంపిస్తాం. 

 

Our literature is free and it is free educational service in the public interest, published by The Bapatla Church Of God.

 

Old magazines links:

February 2010      :   https://www.devuni-satya-sakshi.com/february-2010/

January 2010      :   https://www.devuni-satya-sakshi.com/january-2010/

December 2009  :  https://www.devuni-satya-sakshi.com/december-2009/