మార్చి 2011

సమయం లేదు

06/07/2011 13:02
లోకాధికారికి సమయం లేదు         అందరు సాదారణంగా చెప్పెమాటేమిటంటే ‘టైం లేదు’. కాని అది ప్రతిసారి నిజం కాదు. కేవలం ఒక ప్రణాళిక లేకుండా పని చేయడం వలన మానవులకు టైం ఉండదు. నిజానికి ప్రస్తుత ప్రపంచంలో అందరికి టైం ఉంది కాని ఒకే ఒక జీవికి మాత్రమే టైం లేదు. అది...

నీవూ జీవిస్తున్నావు!!

06/07/2011 13:01
నీవూ జీవిస్తున్నావు!! జీవితంలో మనకు ఎన్నో కోరికలు, ఆశలు, ప్రణాళికలు ఉంటాయి. ఈ వయస్సులో ఇది చేద్దాం. ఆ వయస్సులో అది చేద్దాం అని అనుకుంటూ ఉంటాం. ఫలాన ప్రదేశం చూసొద్దాం, ఫలాన ఇల్లు కట్టుకుందాం. ఫలాన ఆహారం తిందాం. లైఫ్ ని బాగా ఎంజాయ్ చేద్దాం అని అనుకుంటూ ఉంటాం. ఫలాన వారిని ప్రేమిద్దాం మరియు పెళ్లి...

అసలు విశ్వాసమంటే ఏమిటి?

06/07/2011 12:58
అసలు విశ్వాసమంటే ఏమిటి?           దేవుని వాక్యములో చాలా చోట్ల ఇలా వ్రాయబడివుంది. “యేసునందు విశ్వాసముంచుము అప్పుడు నీవు రక్షించబడుదువు”. యేసునందు విశ్వాసముంచడం అంటే ఏమిటి? యేసుక్రీస్తును నమ్ముకోవడమా? లేదా ఏదైనా సువార్త సభలో చెయ్యెత్తడమా? దేవుని వాక్యం...

ఎండమావులు

01/05/2011 12:21
ఎండమావులు         వేసవి వచ్చేసింది. మనదేశంలో ఎండలు విపరీతంగా వేస్తాయి. అయితే విపరీతమైన ఎండల్లో దూరంగా నీళ్లు కనబడతాయి. కాని అవి నీళ్లు కావు. మరియ దాహం తీర్చలేవు. వాటిని ఎండమావులంటారు. నీళ్లు లేని చోట నీళ్లకోసం మనం ఆరాటపడితే మనం నిరాశపాలవుతాం. మనదేశంలో...

దేవుని వాక్యాన్ని ఎందుకు బోధించాలి?

10/04/2011 19:34
            దేవుని వాక్యాన్ని యేసుక్రీస్తు ఎందుకు బోధించాడు?  క్రైస్తువులంటేనే సభలు, ప్రసంగాలు, బోధనలు, ప్రార్థనలు అన్నట్లుగా ఉంటారు. ఈ రోజున క్రైస్తవులకు ఎందుకు ఎక్కడ చూసిన దేవుని వాక్యన్ని బోధించడం జరుగుతుంది? ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు తన...

పరలోకమందున్న మా తండ్రి

10/04/2011 19:33
            చాలా మందికి దేవుని యొక్క ఉనికి తెలియదు. దేవుడు ఒక్కడే అని అంటారు. బైబిల్లో ఉన్న యోహోవా, పరిశుద్దాత్మ, పరలోకమందున్న తండ్రి, దేవుని కుమారుడు ఇలా దైవత్వము కలిగిన వారందరు యేసుక్రీస్తు అని అంటారు. కొంతమంది త్రియేక దేవుడంటారు. అంటే...

పోటీ ప్రపంచం

06/04/2011 20:22
  ఈ లోకంలో మనిషి పుట్టినది మొదలు చనిపోయే వరకు నానారకాలైన పోటిలను ఏదుర్కొంటున్నాడు. పోటిపడకుండా ఈ ప్రపంచంలో ఏది అంత సులువుగా ఎవరికిరాదు. పోటిపడటం ఈ జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. అసలు మనం ఎందుకు పోటిపడాలి? ఎవరు ఇలాంటి పరిస్థితిని కల్పించారు? పోటిలేకుండా ఏమి రాదా? మానవుల యొక్క మనుగడకు పోటిప్రపంచం ఒక...