మార్చి-ఏప్రిల్ 2010

విత్తువాడు-విత్తనాలు

31/08/2010 15:34
  విత్తువాడు – విత్తనాలు  యేసుక్రీస్తు ‘విత్తువాడు – విత్తనాలు’ గూర్చిన ఒక చాలా లోతైన ఉపమానమును చెప్పెను.               యేసుక్రీస్తు దేవుని రాజ్యమును గూర్చిన సువార్తను ప్రకటించెను. ఇది సువార్త ప్రకటన మాత్రమే. అంటే జనరల్ గా...

ఈ విశ్వం ఎందుకు?

31/08/2010 15:30
ఈ సృష్టి గురించి ఎప్పడైనా ఆలోచించారా? భూమి, సూర్యుడు, చంద్రుడు మొదలైన గ్రహాలన్ని గాలిలో ఎందుకు వ్రేలాడదీయబడియున్నవి. అవి శూన్యములో ఏ ఆధారం లేకుండా ఎలా వ్రేలాడదీయబడియున్నవి? ఎప్పుడైన ఆలోచించారా? కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా సైన్సు ఆలోచిస్తునే ఉంది. కాని జవాబు లేదు? ఈ భూమిని 7 ఖండాలుగా విభజించారు. ప్రతి...

సంపాదకీయం

09/05/2010 09:46
ప్రియమైన పాఠకులకు,             దేవుని నామమున మీ అందరికి శుభములు. యేసుక్రీస్తు సువార్తను ప్రకటించెను. యేసు తన 3 1/2 సంవత్సరాల సేవలో కేవలం 12 మంది శిష్యులను ఏర్పరచుకొన్నాడు. అనేకమైన దేవుని సత్యవిషయాలను బోధించెను. తరువాత శిష్యులను ఆ సేవను...

దేవుని దృష్టిలో స్త్రీ యొక్క ప్రాముఖ్యత

09/05/2010 09:30
దేవుని దృష్టిలో స్త్రీ ఎలాంటి ప్రాధాన్యతను కలిగియుందో తెలియాలంటే క్రింద వ్రాయబడినది ఖచ్చితంగా చదవాలి. అది ఏమిటో చూద్దాం.           అసలు స్త్రీ ఎలా సృష్టించబడింది? ఎందుకోసం సృష్టించబడింది? వివాహమైన తరువాత స్త్రీ ఎలా ఉండాలి? స్త్రీ చర్చిలో ఎలా ఉండాలి?...

చెవులుగలవాడు వినును గాక!

29/04/2010 22:40
           ప్రతిరోజు మనం రోజువారి పనుల్లో నిమగ్నమైపోతాం. టైం ఎలా గడిచిపోయిందో కూడా ఒకోసారి తెలియదు. మనకు మన గురించి ఆలోచించే సమయం దొరకదు. దొరికిన మనం ఏదైనా ఆలోచిస్తాం గాని మన జీవితాలగురించి ఆలోచించడానికి ఇష్టం ఉండదు. దేవుని సంబంధమైన జీవితం...

నిత్యజీవము -- Eternal life

28/04/2010 21:46
             మన ఈ చిన్న జీవితంలో అనేక వివిధ సంధర్బాలలో రకారకాలుగా స్పందిస్తాం. కాని చావుపుట్టకలు గూర్చి మాట్లడితే మాత్రం, ఏంటి వేధాంతం మాట్లడుతున్నారు అని తేలిగ్గా చూస్తాం. కాని మనం మన జీవితాల గురించి ఖచ్ఛితంగా ఆలోచించాలి. లేకపోతే మనిషిగా...

వివాహమెందుకు?

28/04/2010 21:45
                    ఎవరైన ఈ ప్రశ్న అడిగితే మీకేమైన పిచ్చా అని చాలా మంది అంటారు. కాని మానవులు పెళ్లెందుకు చేసుకుంటారు? అని అడిగితే ఎవరి దగ్గర అర్ధవంతమైన జవాబు ఉండదు. గమనించండి! దేవుడు మొదటి వివాహం జరిపించి...

అంత్యదినాలలో మానవులు పరిస్థితి

28/04/2010 21:44
           నీతిమంతుడు ఒక్కడునూ లేడు అని బైబిల్ చెపుతుంది. కాని ఎవరైతే ఆసంగతి గ్రహించి, సువార్తను నమ్మి(నిజమైన సువార్త ఏమిటి? మాకు వ్రాయండి ఉచితంగా పంపిస్తాం.) యేసునందు విశ్వాసముంచుతారో వారు నీతిమంతులుగా తీర్చబడతారు. పరిశుద్దులౌతారు....