సెప్టెంబరు 2010

నాయకుడు

03/04/2011 14:37
నాయకులు కారణజన్ములు. వారి జీవితం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. అనేకులకు మాదిరికరంగా ఉంటుంది. కనుక ఎవరుపడితే వారు నాయకలు కాలేరు.           నలుగురు మనుష్యులను వెంటేసుకొని తిరిగినంతమాత్రానా లేదా డబ్బు ఉన్నంత మాత్రానా నాయకులవరు. నాయకత్వం ఒక పెద్ద బాధ్యత. ఈ లోక...

జ్ఞానము

03/04/2011 14:34
       దేవునియందు భయభక్తులు కలిగియుండుటయే జ్ఞానమని దేవుని వాక్యం చెపుతుంది. మరి దేవుని యందు భయము మరియు భక్తి కలిగిఉంటే జ్ఞానం ఎలా అవుతుందో తెలుసా మీకు? ఆదాము మొదలుకొని ఈనాటి వరకు మానవుడు ఎంతో అభివృద్ధి చెందినాడు. నాగరికత బాగా అభివృద్ధి చెందినది. రాతియుగం నుండి...

దేవుని సంఘం ఎందుకు

03/04/2011 14:28
అసలు దేవుడు సంఘమును ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాడో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? సంఘం అంటే ఎమిటి? సంఘమును ఎవరు స్థాపించారు? ఎందుకు స్థాపించారు? అనే ప్రశ్నలు ప్రతి క్రైస్తవునికి చాలా ప్రాముఖ్యం. ఇవి తెలియకుండా ఎవరూ క్రైస్తవుడవరు అంతేకాకుండా అతడు దేవుని సంఘ సభ్యుడవడు. సంఘం అంటే...

కృప సత్యము

12/09/2010 14:22
          క్రైస్తవులు కృప, సత్యము అను మాటలు చాలా ఎక్కువుగా వాడుతుంటారు. ఇంతకి కృప అంటే ఏమిటి? సత్యం అంటే ఏమిటి? దేవుని వాక్యం ఏమి చెపుతుంది? సత్యము :         మన జీవితంలో సత్యము చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. గమనించండి!...