సమయం లేదు

06/07/2011 13:02

లోకాధికారికి సమయం లేదు

        అందరు సాదారణంగా చెప్పెమాటేమిటంటే ‘టైం లేదు’. కాని అది ప్రతిసారి నిజం కాదు. కేవలం ఒక ప్రణాళిక లేకుండా పని చేయడం వలన మానవులకు టైం ఉండదు. నిజానికి ప్రస్తుత ప్రపంచంలో అందరికి టైం ఉంది కాని ఒకే ఒక జీవికి మాత్రమే టైం లేదు. అది ఎవరంటే సాతాను. తన సమయం దగ్గర పడిందని వాడికి బాగా తెలుసు. అందుకే విపరీతంగా టెన్షన్ పడుతూ మానవులను ఇంతకుముద్దేన్నడు లేని విధంగా పాపాలు చేయటకు ప్రేరేపిస్తున్నాడు. గత 6000 సంవత్సరాలుగా మానవులను మోసం చేస్తూ, దేవునికి దూరం చేస్తూ రకరకాల కుయుక్తులతో వారిని పాపాలకు ప్రేరేపిస్తున్నాడు. ఈ సంగతి మానవులకు తెలియక వాడి మోసంలో పడిపోతూ వాస్తున్నారు.

లోకాధికారి

        భూమిమీద సమస్త పాపములకు సాతాను వాని సంబంధులే కారణం. మానవ చరిత్ర మొదటినుండి ఇప్పటి వరకు మానవులను పాపానికి ప్రేరేపిస్తునే ఉన్నాడు. దేవుని వాక్యం సాతానుని ఈ లోకాధికారి అంటున్నది. “దేవుని స్వరూపియైయున్న క్రీస్తు మహిమను కనుపరచు సువార్త ప్రకాశమువారికి ప్రకాశింపకుండునిమిత్తము, ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత(ఈ లోకాధికారి) (God of this world) అవిశ్వాసులైనవారి మనోనేత్రములకు గుడ్డితనము కలుగజేసి యున్నాడు. (2 కొరింథీ 4:4)”.

        ఏ కార్యమైనా మనస్సులో ఒక ఆలోచనతో మొదలౌతుంది. అది మంచిదైన లేదా చెడ్డదైనా సరే. మనిషికి దుష్ట ఆలోచనలు ఎందుకొస్తాయి? ఎలా వస్తాయి? మనస్సు కొంచం సేపు మంచిగా ఆలోచిస్తుంది. కొంచం సేపు ధారుణంగా ఆలోచిస్తుంది. ఒకక్షణం మంచిగా మరుక్షణమే ధారుణమైన ఆలోచనలు వస్తాయి. ఎందుకు? “హృదయము అన్నిటికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోర మైన వ్యాధికలది, దాని గ్రహింపగల వాడెవడు? (యిర్మియ 17:9)”. మానవహృదయం ఎందుకింత మోసకరమైనది? ఎందుకింత ఘోరమైన వ్యాధి కలది? ఎందుకంటే సాతాను మానవులను ధారుణంగా మోసం చేస్తున్నాడు. వివిధ రకాలైన చెడ్డ ఆలోచనలను మానవుల మనస్సులలో పెట్టగలిగే శక్తి వాడికుంది. “మీరు వాటిని చేయుచు, వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని, అనగా అవిధేయులైనవారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి, యీ ప్రపంచ ధర్మముచొప్పునమునుపు నడుచుకొంటిరి (ఎఫెసి 2:2)”. “Satan is the prince of power of air. He is capable of broadcasting wrong moods and thoughts directly into the minds of the human beings”.  మన మనస్సులు direct గా సాతానుకి tune అయివున్నాయి. మన రేడియో వివిధ రకాల స్టేషన్ల యొక్క సిగ్నల్స్ ను రిసీవ్ చేసుకొనుటకు ఎలాగైతే tune చేయబడి ఉందో అలాగే మన మనస్సులు సాతానుకు tune చేయబడి ఉన్నాయి. సాతాను మరియు వాని సంభందులు ఈరకంగా మోసం చేస్తున్నారు. “.... ప్రధానులతోను, అధికారులతోను, ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులగు లోకనాథులతోను, ఆకాశమండలమందున్న దురాత్మల సమూహములతోను పోరాడుచున్నాము. (ఎఫెసి 6:12)”. మానవులు వారికే ఈ ఆలోచనలన్ని వస్తున్నాయన్న భ్రమలో ఉన్నారు. ఈవిధంగా సాతాను ఈ ప్రపంచం మొత్తాన్ని తన దుష్ట ఆలోచనలతో పాపాలు చేయిస్తూ అందరిని భ్రష్టత్వములోకి నడిపిస్తున్నాడు.

        ఈ లోక ప్రభుత్వాలను, మతాలను, వ్యపారాలను, విధ్యను ప్రభావితం చేస్తూ సత్యం తెలియకుండా వివిధ రకాలుగా మోసం చేస్తూ మానవులను శాశ్వితంగా నిజమైన దేవుని నుండి దూరం చేస్తున్నాడు. మారుమనస్సు పొందినవ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మను పొందుతాడు కాబట్టి సాతాను తంత్రములను (ఆలోచనలను) ఎరుగుటకు వాటిని ధైర్యముగా ఎదుర్కొనుటకు సాధ్యమౌతుంది. యేసుక్రీస్తు తన రెండవ రాకడ వరకు సాతాను ఈ లోకాధికారిగా ఉంటాడు. యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడతో దేవుని రాజ్యము మొదలౌతుంది.

          కాబట్టి! ప్రస్తుత ఈ లోకాధికారియైన సాతాను దేవుని సత్యమును మనం గుర్తించకుండా మోసంలో పడవేస్తున్నాడు.

సమయం దగ్గర పడింది

        దేవుని ప్రవచనవాక్యం ప్రకారం యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడ సూచనలు ప్రస్తుతమందు నేరవేరుతున్నాయి. యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడతో సాతానుయొక్క శకం ఈ భూమి మీద ఈలోకాధికారిగా ముగుస్తుంది. అప్పుడు ఇంక జనములను మోసపరచకుండా సాతాను బంధించబడుతుంది. “అతడు ఆది సర్పమును, అనగా అపవాదియు సాతానును అను ఆ ఘటసర్పమును పట్టుకొని వెయ్యి సంవత్సరములు వానిని బంధించి పాతాళములో పడవేసి ఆ వెయ్యి సంవత్సరములు గడచుపర్యంతము ఇక జనములను మోసపరచకుండునట్లు పాతాళమును మూసి దానికి ముద్రవేసెను; అటుపిమ్మట వాడు కొంచెము కాలమువిడిచి పెట్టబడవలెను. (ప్రకటన 20:2,3)”. ఇక ఎన్నటికి మానవులను మోసం చేయలేదు కనుక వాని సమయం దగ్గర పడింది.

        కనుక మానవులను దేవుని సత్యవిషయముల మీద ఇష్టలేకుండా భయంకరమైన తుచ్చమైన కోరికలను వారి మనస్సులలో ప్రేరేపిస్తున్నాడు. ఫలాన నియమం లేదు, ఆజ్ఞలేదు, అన్నట్లుగా మానవజాతిని పాపంలోకి దింపుతున్నాడు. అందుకే ఈనాడు పాపం దాని తారాస్థాయికి చేరింది. జూదం, పురుషలతో పురుషులు, స్త్రీలతో స్త్రీలు వంటి అనైతిక లైంగిక సంబంధాలు, వ్యభిచారం, ధనాశ, మూర్ఖత్వం, అంతుబట్టని వింత చేష్టలు మొదలౌనవి అన్ని వాడి ప్రభావం వలనే చేస్తున్నారు. దాని ఫలితం దేవునియొక్క ఉగ్రత మానవులపైన రగులుకొంటుంది.

విశ్వాసులకు సమయంలేదు

        సాతానుకి సమయంలేని కారణచేత కారణం చేత ప్రస్తుత అంత్యదినాలు మరింత దయనీయమైన స్థితికి వెళతాయి. ఫలితంగా మానవులలో నిజమైన ప్రేమ, స్నేహం, దయ, శాంతి, సమాదానం వంటివి చాయలైన లేకుండా నశించిపోతాయి. కేవలం స్వార్థం మానవులను ఏలుతుంది. కనుక విశ్వాసులైన మానవులకు కూడా సమయంలేదు. ఎందుకంటే మారుమనస్సు పొంది, ఆత్మసంబందముగా దేవునిలో ఎదగడానికి సమయం లేదు. సాతాను ఇలాంటి వారిని కూడా మోసం చేయగలడు.

        యేసుక్రీస్తు రెండవరాకతో దేవుని రాజ్యము మొదలౌతుంది. నిజమైన విశ్వాసులందరికి ఇది ఒక మంచివార్త. యేసుక్రీస్తు చాలా సమీపంగా ఉన్నాడు. దేవునిరాజ్యం అతి దగ్గరగా వచ్చేసింది. కాబట్టి, సమస్తమైన దుష్టత్వమును, సమస్తమైన కపటమును, వేషదారణను, దూషణ మాటలను, పూర్తిగా మానివేసి, యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆనందముతో సంతోషముతో ఆయనతో రాజ్యం పంచుకొనేవారంగా సిద్దపడవలెను.

కనుక, దేవునియొక్క క్యారెక్టర్ డవలప్ చేయడంలో విశ్వాసులకు సమయం లేదు అలాగే దుష్టుడైన సాతాను జీవితానికి సమయం లేదు.

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++